Rikkärr och kalkbleken

Floran i Aspås socken i Jämtland

Hemsida: Staffan Åström Kontakt: carex@aspasflora.se

Utbredningen av rikkärr och kalkbleken i Aspås

Klicka på bilderna till höger så visas dessa i i större storlek.

 

Aspås ligger inom det så kallade kambro-silurområdet i Jämtland. Detta har medfört att växter som är kalkgynnade eller kalkkrävande gärna växer i Aspås. Kalk i berggrunden betyder på botanikspråk att markerna är rika och ofta hyser sällsynta och ovanliga växter.

 

I Aspås visar sig kalkinslaget genom att framförallt våtmarkerna fått en ovanligt rik flora. Vid älvarna som rinner genom Aspås kan man se hur bergrunden träder fram i form av kalkklippor längs stränderna. De känns igen på sina lättvittrade och vasskantade ytor.

 

Helt vita kalkblekeytor finns på flera håll i den södra delen av sock- nen, medan rikkärren och extremrikkären är spridda över en större yta.

 

På rikkärren och blekena kan man hitta följande ovanligare arter:

Blodnycklar

Sumpnycklar

Ängsnycklar

Brudsporre

Guckusko

Flugblomster

Tagelstarr

Hårstarr

Jämtstarr

Huvudstarr

Myrstarr

Myrbräcka

Axag

Tagelsäv

Smaldunört

Kärrull

Gräsull

Sumparv

Glansvide

Nätvide

Gullbräcka

Trådfräken

Smalfräken

Östersjötåg

Jämtlandsmaskros