Växtinventeringen

Floran i Aspås socken i Jämtland

Hemsida: Staffan Åström Kontakt: carex@aspasflora.se

Inventeringsmetod vid växtinventeringen av floran

Jag valde en inventeringsmetod som skulle möjliggöra att exakt samma inventering skulle kunna göras av någon intresserad, om låt oss säga 100 år. På det viset skulle man kunna göra bedömningar av hur kärl- växtfloran och deras växtbetingelser eventuellt förändrats.

 

I varje nedre högra hörn av kartans markerade kilometerrutor, lades en inventeringsyta om 20x20 m ut. Alla växter inom de 400 m2 inventera- des. Sammanlagt gjordes på så sätt 202 inventeringar i Aspås socken. 5 rutor hamnade i vattnet eller inne på någons tomt och har ej inven-terats. Vattenväxternas förekomst i Aspås skall inventeras separat. Inventeringen har gjorts under åren 1991-2007.

 

Förutom växterna gjordes också flera andra noteringar på inventerings-platsen:

1. Exakt läge enligt kartans koordinatsystem RT 90, 2,5 gon V

2. Datum för inventeringen

3. Omgivande naturtyp i klartext

4. Trädskiktets höjd, täthet eller avsaknad av trädskikt

5. Buskskiktets täthet eller av avsaknad av busskikt

6. Rörligt markvatten (typ surdrag, källpåverkad mark etc.)

7. Planterad skog

8. Gallrad skog

9. Röjd skog

10. Betad mark

11. Hävdad kulturmark

12. Dikad mark

13. Exploaterad mark

Ovan: Utsnitt av kartbild som visar en av kilometerrutorna med den lilla inventeringsrutan på 400 m2 i det nedre högra hörnet, markerad med rött